Academi Amaeth

Wyt ti’n frwdfrydig dros ffermio a dy ddyfodol? Os felly, dyma dy amser di…
 

Mae Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn anelu at:

  • Wella eich dealltwriaeth o faterion sy'n effeithio ar lwyddiant eich busnes
  • Gwella eich ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a’r bygythiadau sy'n wynebu eich busnes yn y dyfodol
  • Cefnogi datblygiad personol trwy weithdai a seminarau
  • Cynnig cyfle i gwrdd ag arbenigwyr ac arweinwyr busnes yn y diwydiant
  • Creu amgylchedd i wella sgiliau rheoli busnes
  • Adeiladu rhwydwwaith o’r busnesau amaethyddol mwyaf blaengar yng Nghymru

Bydd ymgeiswyr yn derbyn cefnogaeth un-i-un gan fentor profiadol. Bydd ‘Her yr Academi’ yn cynnwys paratoi cynllun rheoli ar gyfer fferm deuluol sy’n gweithio.

Mae ffenestr ymgeisio ar gyfer Academi Amaeth 2024 yn awr ar gau.

 

Cychwyn a Chyflwyniadau

Sioe Frenhinol Cymru

22 Gorffennaf 2024

SESIWN 1: 

Deall fy nghadwyn gyflenwi

Caer, Swydd Gaer

13 - 15 Medi 2024

SESIWN 2: 

Taith Astudio Tramor

Ontario, Canada*
  

29 Medi - 6 Hydref 2024

SESIWN 3: 

Adeiladu fy musnes

Aberaeron, Ceredigion
  

8 - 10 Tachwedd 2024

SEREMONI ACADEMI AMAETH

Y Ffair Aeaf 

25 Tachwedd 2024

*Mae posibilrwydd y gallai lleoliadau ar gyfer y teithiau astudio tramor newid o ganlyniad i ffactorau allanol.
Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer yr Academi Amaeth fod dros 21 oed. Gall ymgeiswyr o dan 21 oed wneud cais am Academi yr Ifanc. Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio a rhaid iddynt gwblhau Cynllun Datblygu Personol ar eu cyfrif BOSS.

PWYSIG - rhaid i ymgeiswyr fynychu pob un o'r sesiynau uchod a rhaid iddynt gael pasbort sy'n ddilys am o leiaf 6 mis ar ôl yr ymweliad astudio. Gall methu ag ymrwymo'n llawn i holl brofiad yr Academi Amaeth arwain at gael eich diarddel o'r rhaglen a gorchymyn i ad-dalu costau'r daith. Ni all aelodau fod yn absennol o sesiynau preswyl, oni bai bod unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol

  • Profedigaeth agos yn y teulu
  • Salwch personol a nodyn meddyg dilys
  • Cyfrifoldebau gofal brys ac anochel am ddibynnydd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu Lleol


Dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer ein rhaglen Busnes ac Arloesedd 2023:

Alice Bacon
Alice Bacon

Clunderwen, Sir Benfro

“Rwy’n gobeithio y bydd profiad yr Academi Amaeth yn rhoi’r hyder i mi siarad â gwahanol arbenigwyr, gan gynnwys pan fyddaf yn cwrdd â’n cwsmeriaid a’n cyflenwyr, gan y bydd fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol, wedi’u hategu gan ein contract Mentro, yn golygu y byddaf yn ymgymryd â rôl yn y fenter gyda mwy o ran yn y broses cynllunio busnes.''

Angharad Edwards
Angharad Edwards

New Moat, Sir Benfro

“Rwy’n ymwybodol iawn o’r manteision a ddaw yn sgil dysgu am fusnesau eraill, a bydd yr Academi Amaeth yn drysorfa o wybodaeth, profiadau ac awgrymiadau.

“Mae'r sesiynau i gyd yn swnio'n gyffrous iawn ac yn addas iawn ar gyfer datblygiad Llaeth Preseli a'r fferm.''
 

Claire Jones
Claire Jones

Llanddewi-Brefi, Ceredigion

Bydd yr Academi Amaeth, meddai, yn helpu i herio ei meddylfryd a chaniatáu iddi ddysgu sgiliau newydd i ddatblygu'r busnes yn llwyddiannus.

“Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â chyd-ymgeiswyr ar raglen yr Academi Amaeth i wneud cysylltiadau newydd o bell ac agos a rhannu fy mhrofiad gydag eraill.''

Dafydd Owen
Dafydd Owen

Dolwen, Conwy

“Fel aelod o’r Academi Amaeth rwy’n edrych ymlaen at gwrdd ag arbenigwyr yn y diwydiant ac arweinwyr busnes i wella fy nealltwriaeth o’r materion a fydd yn effeithio ar fy musnes, i adeiladu gwydnwch busnes ac i nodi unrhyw ddiffygion yn fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol."

“Mae’n gyfle unigryw a gwerth chweil iawn i fod yn rhan o blatfform a fydd yn caniatáu i mi gwrdd ag unigolion o rai o’r busnesau amaethyddol mwyaf blaengar yng Nghymru, sy’n bwysicach nag erioed wrth i’r sector amaethyddol baratoi ar gyfer y cyfnod tyngedfennol sydd o’n blaenau.''

Emma Bradbury
Emma Bradbury

Llanymddyfri, sir Gaerfyrddin

“Rwy’n angerddol am y diwydiant amaethyddol ac yn credu y bydd yr Academi Amaeth yn darparu profiad unigryw a fydd yn allweddol i ehangu fy ngorwelion, yn caniatáu i mi archwilio gweithrediadau ffermio ymhellach i ffwrdd ac i ennill gwybodaeth i wella fy musnes fy hun."

“Mae angen i'm craffter busnes hefyd dyfu ochr yn ochr â'm dyheadau ar gyfer fy musnes ac rwy'n gweld hyn fel rhywbeth hanfodol i wneud y cam nesaf o ran twf busnes ac ehangu ac arallgyfeirio.''

 

Erin McNaught
Erin McNaught

Rhos-y-gwaliau, Gwynedd

Mae bod yn rhan o’r Academi Amaeth yn arbennig o berthnasol i hynny, meddai.

“Rwyf eisiau manteisio ar bob cyfle i gwestiynu a dysgu, ac rwyf hefyd yn gobeithio cael cipolwg ar fusnesau eraill, yn enwedig mewn gwledydd eraill."
 

 

George Sturla
George Sturla

Treffynnon, Sir y Fflint

“Bydd y cyfle hwn i rwydweithio yn fy ngalluogi i ddatblygu perthynas ag arweinwyr diwydiant y dyfodol, cysylltiadau yr wyf yn siŵr a fydd yn fy helpu i gyfrannu at ein diwydiant amaethyddol yng Nghymru."

“O ystyried bod fy musnes bocsys cig yn ei ddyddiau cynnar, byddaf yn elwa o ddysgu am gyfleoedd newydd a sut i ddiogelu fy musnes rhag bygythiadau posibl i'w ddiogelu ar gyfer y dyfodol ac i hwyluso twf.''

Gwern Thomas
Gwern Thomas

Felinfach, Ceredigion

Mae'n disgrifio ennill lle ar y Rhaglen Busnes ac Arloesedd fel “cyfle euraidd”.

“Nid chwilio am addysg yn unig ydwyf i; Rwy'n edrych am brofiad trawsnewidiol - un a fydd yn llywio fy nghymeriad, yn ehangu fy ngorwelion, ac yn fy ysbrydoli i gael effaith gadarnhaol ar fy nyfodol.''

Hannah Priest
Hannah Priest

Coed y Paen, Sir Fynwy

“Mae arweinyddiaeth yn hanfodol wrth adeiladu cryfder a phŵer y diwydiant. Mewn cyfnod lle mae llawer ohonom yn fwy gweladwy, yn enwedig drwy’r cyfryngau cymdeithasol, mae'n gyfle gwych i cipolwg ar fyd bwyd, ffermio ac amaethyddiaeth yn well nag erioed o'r blaen.

“Rwy’n teimlo bod arweinwyr yn dod yn ddylanwadol pan fyddant yn ymgysylltu ac yn rhannu gwybodaeth ag eraill. Mewn diwydiant sy'n trawsnewid yn barhaus, mae'n hanfodol datblygu a pharhau i ddysgu.''

Ifan Huws
Ifan Huws

Y Trallwng, Powys

“Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â phobl o’r un anian i drafod syniadau busnes ac i weld pethau newydd."

“Bydd yr Academi Amaeth yn ddefnyddiol i fy herio wrth feddwl am fy syniadau a strategaeth.''

Marc Griffiths
Marc Griffiths

Llansantffraid, Powys

“Rwy’n edrych ymlaen at graffu ar yr hyn yr ydym yn ei wneud o safbwynt gwahanol a byddaf yn defnyddio’r sgiliau a’r syniadau busnes y byddaf yn eu darganfod ar hyd taith yr Academi Amaeth i helpu i lywio unrhyw newidiadau y gallwn eu cyflwyno yn y dyfodol.’’

Rhys Evans
Rhys Evans

Rhyd-y-Main, Gwynedd 

“Rwy’n teimlo’n llawn cyffro ynghylch yr hyn a ddaw, ond rwy’n ymwybodol hefyd y bydd gwireddu ein huchelgeisiau ar y fferm yn dipyn o gamp.


“Credaf y bydd y rhaglen Academi Amaeth yn rhoi’r adnoddau angenrheidiol i mi gyrraedd fy nodau drwy agor fy llygaid i dechnolegau a thechnegau ffermio newydd ac arloesol y gellid eu hailadrodd ar y fferm gartref.’’