YSBRYDOLI, YSGOGI, GALLUOGI... ARWAIN NEWID

Mae digwyddiad hynod lwyddiannus Merched mewn Amaeth gan Cyswllt Ffermio yn ôl, ac eleni mae ar daith!

Mwy o wybodaeth

Mynd yn Wyrdd: Mae Cylchgrawn Cyswllt Ffermio yn mynd yn Ddigidol!

Rydym yn falch o gyhoeddi newid cadarnhaol i Gylchgrawn Cyswllt Ffermio! Mewn ymgais i leihau ein heffaith amgylcheddol, rydym wedi newid i fformat digidol yn unig.

Dyma eich copi!

 

 

Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio

A dros 120 o gyrsiau sydd wedi’u hariannu hyd at 80%

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Darganfod mwy

Canllaw Gweminarau

Cofrestrwch a ymunwch â gweminarau Cyswllt Ffermio. Dyma ganllaw sy'n nodi'n glir y camau y mae angen i chi eu cymryd i gael mynediad at BOSS a'n gweminarau ar-lein.

Canllaw cam wrth gam 

 

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Gweld ein podlediadau diweddaraf

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Dangosfyrddau
Cydnerth a Chynhyrchiol Hydref - Rhagfyr 2023
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd Mentro a chynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt…
| Erthyglau Technegol
Opsiynau amgen ar gyfer deunydd gorwedd i wartheg llaeth: Tail sych wedi’i ailgylchu
Dr Natalie Meades: IBERS, Aberystwyth University. Mawrth 2024 Mae tail sych wedi’i ailgylchu…
| Astudiaethau Achos
Cyllid Arbrofi Cyswllt Ffermio yn Helpu Ffermwyr i Wella Cynaliadwyedd a Pherfformiad Ŵyn
06 Mehefin 2024   Mae prosiect gan David & Will Lewis, Treforgan, Llandrindod, wedi cael…

Digwyddiadau

25 Meh 2024
Ychwanegiad gwymon: A all wella cynhyrchiant wrth leihau allyriadau amonia mewn buchesi llaeth?
Tenby
Ymunwch â ni ar Fferm South Astridge, sy’n...
26 Meh 2024
Pweru eich fferm: Gweithdy ar opsiynau ynni adnewyddadwy ar gyfer amaethyddiaeth
Merthyr Cynog, Brecon
A oes gennych chi ddiddordeb mewn lleihau costau ynni...
26 Meh 2024
Ymweld â fferm Castle Hill: Edrych ar system odro newydd gyda ffocws ar reolaeth glaswelltir
Llanilar
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Peter Loxdale am...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content