Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru

Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mwy o wybodaeth

Clinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais ar gyfer hyd at ddau glinig. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol.Gwneud cais

Cyfle i gael cyngor un i un gydag ymgynghorydd ar eu pwnc arbenigol. Bydd y gymhorthfa yn eich galluogi i gael cyngor a chyfarwyddyd sy’n benodol i’ch busnes. 

Cliciwch yma i weld rhai o'r pynciau sydd ar gael 

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 3 - Hydref - Rhagfyr 2023
Isod mae rhifyn 3ydd Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
Cynnig busnes trawiadol ac arloesol yn sicrhau Gwobr Her Fferm yr Academi Amaeth i Erin
27 Tachwedd 2023   Mae gweledigaeth ffermwr defaid ifanc ar gyfer fferm newydd, i greu’r hyn…
| Newyddion
Cyswllt Ffermio yn lansio cyfres o 'ddosbarthiadau meistr' i ffermwyr ledled Cymru
22 Tachwedd 2023   Gall ffermwyr yng Nghymru sydd am wella eu gwybodaeth dechnegol neu…
| Podlediadau
Rhifyn 89- Ai menter ar y cyd yw’r ateb i ddiwydiant sy’n heneiddio?
Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r Academi Amaeth, Alice Bacon ac Anna…

Digwyddiadau

1 Rhag 2023
Gweithdy Cloffni mewn Defaid
Builth Wells
Mae cloffni mewn defaid yn costio tua £28miliwn...
4 Rhag 2023
Optimeiddio ffrwythlondeb: Rheoli’r fuwch laeth o’r cyfnod sych i ffrwythloni
Lampeter
Dysgwch sut mae paratoi’r fuwch cyn iddi loia...
5 Rhag 2023
Matt Harding- Canolbwyntio ar ganlyniadau
Caernarfon
Mae Matt Harding, Ffermwr Defaid y Flwyddyn 2021, yn...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content