Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio

A dros 120 o gyrsiau sydd wedi’u hariannu hyd at 80%

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Darganfod mwy

Canllaw Gweminarau

Cofrestrwch a ymunwch â gweminarau Cyswllt Ffermio. Dyma ganllaw sy'n nodi'n glir y camau y mae angen i chi eu cymryd i gael mynediad at BOSS a'n gweminarau ar-lein.

Canllaw cam wrth gam 

 

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Fferm laeth yr ucheldir yn treialu cymysgedd hadau gwndwn llysieuol sydd wedi'u sefydlu gyda hau yn uniongyrchol
16 Ebrill 2024   Mae fferm laeth yr ucheldir yng Nghymru yn ceisio cyflymu ei symudiad oddi…
| Newyddion
Ffermwr llaeth sy’n manteisio ar ‘Gyllid Arbrofi’ yn ceisio gwella bioleg y pridd
15 Ebrill 2024   Mae ffermwr llaeth yn cyflwyno cannoedd o rywogaethau o facteria, ffyngau,…
| Podlediadau
Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o Filfeddygon Fferm LLM yn Swydd…
| Newyddion
Newidiadau i’r Isafswm Cyflog Amaethyddol yng Nghymru o 1 Ebrill 2024
10 Mawrth 2024   Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth cyflogedig…

Digwyddiadau

22 Ebr 2024
Gwella swyddogaeth gyffredinol pridd eich fferm gyda Dan Kittredge
Rhiwabon / Ruabon, Wrecsam / Wrexham
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ochr yn ochr â...
22 Ebr 2024
Gwella swyddogaeth gyffredinol pridd eich fferm gyda Dan Kittredge
Y Drenewydd / Newtown
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ochr yn ochr â...
23 Ebr 2024
Colledion Ŵyna Rhan 2 - Colledion ar ôl ŵyna - rhwng ŵyna a diddyfnu
Llandovery
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy'n arwain...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content