Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Rhaglen Busnes ac Arloesedd

Ydych chi’n frwdfrydig dros ffermio, dros Gymru ac ynglŷn â'ch dyfodol? Os felly, rydym ni'n awyddus i glywed gennych...

Mae Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, sydd wedi'i ariannu'n llawn yn anelu at:

 • Wella eich dealltwriaeth o faterion a meddylfryd sy'n effeithio ar lwyddiant eich busnes chi
 • Wella eich ymwybyddiaeth o'r heriau a'r cyfleon sy'n wynebu eich busnes yn y dyfodol
 • Gefnogi datblygiad personol trwy weithdai a seminarau dwys
 • Gynnig cyfle i gwrdd ag arbenigwyr ac arweinwyr busnes yn y diwydiant
 • Greu amgylchedd cyffrous i wella sgiliau rheoli busnes
 • Hybu rhwydweithio effeithiol ymysg y ffermwyr mwyaf blaengar yng Nghymru

Bydd Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth 2018 yn cynnwys:

Sesiwn 1: Dod i adnabod fy nghadwyn gyflenwi
De-Orllewin Lloegr: 14 - 16 Medi 2018
Sesiwn 2: Taith astudio dramor yng Ngwlad yr Iâ
14 - 18 Hydref 2018
Sesiwn 3: Adeiladu fy musnes
Gogledd Cymru: 16 - 18 Tachwedd 2018

Seremoni Wobrwyo'r Academi Amaeth (alumni o holl raglenni 2018)
Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru 2018, Llanelwedd: 26 Tachwedd 2018

Sesiwn Derfynol: Beth nesaf?

Aberystwyth: 11 Rhagfyr 2018

 

Noder - mae'n rhaid i ymgeiswyr fynychu pob un o'r sesiynau uchod a meddu ar basbort cyfredol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn byw a gweithio yng Nghymru a chydymffurfio â'r meini prawf canlynol:

 • Peidio â bod mewn addysg llawn amser
 • Mae'n rhaid iddynt fod wedi cofrestru gyda rhaglen newydd Cyswllt Ffermio
 • Dangos gwybodaeth eang o ffermio yng Nghymru ynghyd â materion allweddol sy'n dylanwadu'r diwydiant
 • Dangos brwdfrydedd a diddordeb mewn datblygu gyrfa mewn amaeth
 • Darparu un geirda o fewn y diwydiant amaeth (gall y geirda gynnwys aelod o'r tîm darparu Cyswllt Ffermio)

Os oes diddordeb gennych yn yr hyn y mae’r Academi Amaeth yn ei gynnig neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Einir Davies ar 01970 636297 neu einir.davies@menterabusnes.co.uk


Dyma ychydig o brofiadau cyn-aelodau Rhaglen Busnes ac Arloesedd yr Academi Amaeth:

Carwyn Rees, 2016

“Mae fy mhrofiad gyda'r Academi Amaeth wedi gwneud i mi sylweddoli y dylwn ymgymryd â heriau newydd nawr yn hytrach na'u gohirio.  O’r diwedd, rwyf wedi rhoi fy syniadau ar waith ac wedi prynu pedair uned gwersylla newydd er mwyn ehangu ar y parc carfannau presennol.   Mae gen i gynllun busnes a fydd yn fy nghadw ar y trywydd iawn gyda thargedau ariannol ac rwyf eisoes wedi symud ymlaen gyda chynlluniau i farchnata'r busnes yn barod ar gyfer ymwelwyr yr haf."

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Carwyn

 


Gethin Owen, 2013


Cliciwch yma i ddarllen am brofiad Gethin

 

 

Vicky Williams, 2013


Cliciwch yma i ddarllen am brofiad Vicky